SIER Tineret Bucuresti Logo


Concurs pentru ocuparea postului de Inginer II la Compartimentul Infrastructuri Critice-Executiv

HIDROELECTRICA SA


,,S,,S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează, la data de 28.07.2017, ora 10:00 la sediul societăţii din B-dul Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 11-14, Sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea postului de Inginer II la Compartimentul Infrastructuri Critice-Executiv Hidroelectrica S.A.


Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Inginer II la Compartimentul Infrastructuri Critice-Executiv Hidroelectrica S.A., sunt:

Condiţii obligatorii:

• Superioare tehnice;
• Experienta de minim 5 ani;
• Cunoașterea legislatiei în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale;
• Principii de Siguranta si Securitate publica;
• Cunoasterea echipamentelor relevante, politicilor, procedurilor si strategiilor de promovare eficace a operatiunilor de securitate locala si nationala pentru protectia persoanelor, datelor, proprietatii si institutiilor;
• Cunoștinte operare PC;
• Cunosterea limbii engleze la nivel mediu.
• Îndeplinește condițiile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al Hidroelectrica în vigoare și în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

• Masterat, doctorat;
• Curs postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala de: “Ofiţer de legătură pentru securitatea
infrastructurii critice naţionale/europene” sau „Managementul protecției infrastructurilor critice”
• Cursuri de perfectionare în domeniul de activitate sau de ,,Manager de securitate”;
• Cunosterea limbii engleze la nivel avansat.


DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

• Fişă de înscriere
• Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
• Copia CI
• Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
• CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
• Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
• Cazier judiciar


DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer II constă în:
    • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
    • Interviu – pondere 30% din nota finală
Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15;
Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer II este 8,00;
Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul si intranet-ul societății la data de 01.08.2017.


MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

• Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.07.2017, ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Direcţia Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.
• Tematica şi bibliografia pentru concurs se obţin de la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Direcţia Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.
• Relaţii suplimentare se pot obține de la Direcţia Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională la telefon 021/303.25.81 sau 021/303.25.56.


Puteti accesa acest anunt si la sectiunea Cariere pe site-ul web al Hidroelectrica SA

Documentul in format PDF poate fi descarcat de pe site-ul web al Hidroelectrica SA.

© - Filiala SIER Bucuresti Tineret 2011-2018